• Điều lệ HFF do UBND ban hành
  23:55 | 27/04/2013

  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn bóng đá TPHCM (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

  CHƯƠNG I

  TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

  Điều 1 : Tên gọi

  1.  Tên gọi : Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Viết tắt : LĐBĐ TPHCM.

  2.  Tên giao dịch Quốc tế : Hochiminh City Football Federation (HFF)

  Điều 2 : Tôn chỉ, mục đích

  Liên đoàn Bóng đá thành phố là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, của những người, những tổ chức yêu thích họat động bóng đá hoặc làm công tác chuyên môn trên lãnh vực bóng đá của tất cả các thành phần kinh tế tại thành phố, nhằm mục đích rèn luyện sức khỏethể lực cho quần chúng, góp phần nâng cao thành tích và vị thế bóng đá của thành phố, quốc gia.

  Điều 3 : Tư cách pháp nhân

  Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có biểu tượng, có con dấu riêng và tài khỏan riêng tại ngân hàng.

  Trụ sở của Liên đoàn đặt tại : SVĐ Thống Nhất, đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TPHCM.

  Điều 4 : Nguyên tắc họat động

  Liên đoàn Bóng đá thành phố họat động theo quy định pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, tự chủ về kinh phí, tài chính và theo Điều lệ của Liên đòan được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

  Điều 5 :

  Liên đòan Bóng đá thành phố chịu sự quản lý Nhà nước về thể dục thể thao của Sở Thể dục Thể thao và là thành viên tự nguyện của Liên đòan Bóng đá Việt Nam.

  Điều 6 : Liên đoàn bóng đá TPHCM có những nhiệm vụ sau :

  1.  Vận động mọi người tham gia phát triển bóng đá, phổ biến kiến thức, hướng dẫn tập luyện bóng đá phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên bóng đá cơ sở. Phối hợp với nhà trường tổ chức các họat động bóng đá ngọai khóa cho người học.

  2.  Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn để hình thành các câu lạc bộ bóng đá các cấp của thành phố, họat động có hiệu quả theo hướng chuyển dần sang cơ chế chuyên nghiệp

  3.  Tổ chức, huấn luyện đội tuyển bóng đá thành phố nam và nữ có đủ trình độ xứng đáng là đội đại biểu khi có yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế.

  4.  Trực tiếp điều hành các giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ủy nhiệm và các giải của thành phố tổ chức.

  5.  Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các HLV, VĐV, trọng tài.

  6.  Phối hợp với Sở thể dục thể thao cùng các ngành liên quan của thành phố để nghiên cứu tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách, quy chế, điều lệ nhằm tác động và thúc đẩy phát triển bóng đá.

  7.  Phối hợp với các cơ quan thông tin để tuyên truyền, sưu tầm, biên sọan các tài liệu cho phong trào bóng đá thành phố.

  8.  Phối hợp với các Liên đoàn bóng đá các tỉnh, thành trong cả nước và quan hệ các tổ chức bóng đá nước ngòai theo quy định của pháp luật.

  9.  Có kế họach thích hợp nhằm thu hút nguồn tài trợ trong và ngòai nước, tổ chức các hình thức họat động kinh tế nhằm tạo nguồn tài chính cho phong trào bóng đá thành phố theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG II

  HỘI VIÊN

  Điều 7 : Hội viên

  Tất cả các công dân Việt Nam có nhiệt tình với phong trào bóng đá, sống, họat động, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh; các CLB bóng đá chuyên nghiệp, hạng nhất, nhì cấp quốc gia của Thành phố, các hội bóng đá cấp quận, huyện, các CLB bóng đá và các đội bóng phong trào trên địa bàn Thành phố nếu tán thành Điều lệ, tự nguyện xin gia nhập Liên đòan, đóng hội phí đầy đủ được công nhận là hội viên, thành viên chính thức của Liên đòan.

  Điều 8 : Hội viên danh dự

  Hội viên danh dự là người có công đặc biệt giúp đỡ cho sự phát triển môn bóng đá thành phố và được Liên đòan xem xét để công nhận.

  Điều 9 : Thủ tục xin gia nhập, xin rút tên, xóa tên khỏi Liên đoàn :

  1.  Thủ tục xin gia nhập gồm :

  a.  Đơn xin gia nhập

  b.  Nộp hội phí theo quy định

  2.  Thể thức xin rút tên : Đơn xin rút tên

  3.  Xóa tên : Ủy viên BCH không tham dự liên tục hai kỳ họp BCH mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách BCH.

  4.  BCH LĐBĐ TPHCM sẽ xem xét và quyết định bằng văn bản các trường hợp xin gia nhập và xin rút tên của tổ chức thành viên, hội viên, ủy viên BCH; nếu rút tên, bị xóa tên trước khi ra khỏi Liên đoàn thì hội viên, ủy viên BCH phải bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài chính mà mình phụ trách lại cho bộ phận, cá nhân được BCH Liên đoàn ủy nhiệm.

  Điều 10 : Nghĩa vụ của Hội viên :

  1.  Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy chế và mọi quy định của Liên đoàn

  2. Tham gia tập luyện, họat động ở một tổ chức cơ sở trực thuộc Liên đoàn. Đóng lệ phí theo mức quy định cụ thể, tùy theo tính chất đào tạo, huấn luyện.

  3.  Thường xuyên tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Liên đòan; quan tâm phát triển hội viên mới; học tập, rèn luyện tích cực không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và thành tích thể thao.

  4.  Đóng hội phí theo quy định.

  Điều 11 : Quyền lợi của hội viên :

  1.  Được quyền giới thiệu người bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo các cấp của Liên đoàn.

  2. Được tham gia bàn bạc, thảo luận về các chủ trương, kế họach đồng thời giám sát mọi họat động của Liên đoàn.

  3.  Được khen thưởng và được bảo vệ quyền lợi chính đáng liên quan đến các hoạt động của Liên đoàn.

  Điều 12 : Giải quyết tranh chấp

  Những bất đồng, tranh chấp của các thành viên, hội viên thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Liên đoàn bóng đá TPHCM sẽ được Liên đoàn phân xử và quyết định.

  CHƯƠNG III

  TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐÒAN

  Điều 13 : Nguyên tắc tổ chức

  1.  Liên đoàn Bóng đá TPHCM họat động theo nguyên tắc : tự nguyện, dân chủ, quyết định theo quá bán, tự quản theo khuôn khổ của pháp luật và điều lệ.

  2.  Ban chấp hành Liên đoàn do Đại hội đại biểu bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

  Điều 14 : Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn

  1.  Đại hội Đại biểu;

  2.  Ban chấp hành;

  3.  Ban thường vụ;

  4. Văn phòng, Các ban chức năng và Hội đồng trọng tài, Hội đồng huấn luyện viên…

  5. Các chi hội (quận-huyện, ban ngành) và các pháp nhân khác thuộc Liên đoàn được thành lập đúng quy định pháp luật.

  Điều 15: Đại hội đại biểu

  1.  Đại hội đại biểu là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Liên đoàn. Đại hội tổ chức 5 năm một lần. Trong trường hợp cần thiết, Liên đoàn tiến hành đại hội bất thường.

  2.  Nhiệm vụ của đại hội đại biểu :

  a.  Báo cáo tổng kết, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng họat động, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới của Liên đoàn.

  b.  Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên đoàn.

  c.  Sửa đổi, bổ sung điều lệ (nếu có).

  d. Quyết toán tài chính nhiệm kỳ trước và thông qua kế họach tài chính nhiệm kỳ mới.

  e.  Quyết định số lượng thành viên Ban chấp hành và bầu ra Ban chấp hành mới.

  f.  Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

  3.  Đại hội bất thường : trong trường hợp có ít nhất là 2/3 ủy viên Ban chấp hành hoặc 2/3 các tổ chức thành viên yêu cầu thì Ban chấp hành sẽ triệu tập Đại hội bất thường.

  Số đại biểu đi dự Đại hội do Ban chấp hành quy định, Đại hội có ít nhất trên 2/3 số đại biểu được triệu tập trở lên dự họp mới có giá trị.

  4.  Đại hội thường niên : Mỗi năm, Liên đoàn sẽ tổ chức Đại hội thường niên để kiểm điểm công tác năm qua, quyết định nhiệm vụ năm tới và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

  Điều 16 : Ban chấp hành

  1.  Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá TPHCM do Đại hội Liên đoàn bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn giữa 2 kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội qui định. Trong trường hợp cần thiết, Ban chấp hành được quyền bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành nhưng số lượng không vượt quá 1/3 ủy viên hiện có.

  2.  Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá họp tối thiểu 2 lần / năm. Nhiệm vụ của Ban chấp hành được nêu trong quy chế họat động của Ban chấp hành.

  a. Thông qua các qui chế họat động, qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho từng chức danh : Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, Trưởng các ban chức năng.

  b.  Bầu ra Ban thường vụ gồm : Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên.

  c.  Xây dựng kế họach, chương trình, nghị quyết Đại hội.

  d.  Quyết định kế họach tài chính của Liên đoàn.

  e.  Quyết định về việc khen thưởng, kỷ luật, xin gia nhập, xin rút tên.

  f.  Triệu tập, tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng đá TPHCM.

  Điều 17 : Ban thường vụ :

  1.  Ban thường vụ Liên đoàn là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành, do Ban chấp hành bầu ra. Số lượng ủy viên Ban thường vụ do Ban chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành.

  2.  Nhiệm vụ của Ban thường vụ :

  a.  Thay mặt Ban chấp hành chỉ đạo, điều hành công việc thường xuyên để thực hiện Nghị quyết đại hội và Nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành.

  b.  Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức các kỳ họp Ban chấp hành, báo cáo kiểm điểm công tác với Ban chấp hành.

  c.  Quyết định những công việc cần thiết, sau đó báo cáo lại với Ban chấp hành trong kỳ họp gần nhất.

  Điều 18 : Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Tổng thư ký :

  1.  Chủ tịch : do Ban chấp hành bầu ra, có các trách nhiệm và quyền hạn sau :

  –  Là người đại diện của Liên đoàn bóng đá TPHCM.

  –  Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và Đại hội về các họat động của Liên đoàn.

  –  Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và các Quyết định của Ban chấp hành.

  –  Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ.

  –  Thay mặt Ban chấp hành ký các văn bản về việc phê chuẩn, bãi miễn Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký và các ủy viên Ban chấp hành sau khi đã được Ban chấp hành thông qua.

  2.  Các Phó chủ tịch do Ban chấp hành bầu, họat động theo sự phân công của Chủ tịch và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh đã được Ban chấp hành thông qua.

  3.  Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu, có một số Phó Tổng thư ký giúp việc, là người điều hành họat động của Liên đoàn, có trách nhiệm:

  –  Tổ chức thực hiện các quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ về các mặt công tác của Liên đoàn.

  –  Đảm bảo mối quan hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các vấn đề đối ngọai.

  CHƯƠNG IV

  TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

  Điều 19 : Quản lý tài sản, tài chính

  Tất cả tài sản, tài chính đều được quản lý thống nhất theo qui định của pháp luật, các qui định cụ thể của Ban chấp hành Liên đoàn và được báo cáo công khai trong các kỳ họp Ban chấp hành.

  Điều 20 : Nguyên tắc thu, chi

  Liên đoàn bóng đá TPHCM có nguồn tài chính và tài sản riêng, được quyền thu, chi cho các họat động theo qui định về tài chính của Nhà nước và của Liên đòan phù hợp với pháp luật và những qui định của chính phủ.

  Điều 21: Nguồn thu của Liên đoàn

  1.  Thu hội phí của các hội, bộ môn bóng đá và các thành viên hội viên.

  2.  Thu từ các dịch vụ, sản xuất kinh doanh hợp pháp của Liên đoàn được pháp luật cho phép.

  3.  Tiền hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể trong, ngoài nước và hội viên ủng hộ theo quy định của pháp luật

  Điều 22 : Các khoản chi chủ yếu

  1.  Chi hỗ trợ cho các huấn luyện viên, vận động viên.

  2.  Chi hỗ trợ kinh phí tập huấn và thi đấu cho các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, chuyên gia trong và ngòai nước.

  3.  Hỗ trợ kinh phí tổ chức các giải quốc gia, quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  4.  Hoạt động của Đại hội, ban chấp hành, văn phòng Liên đoàn.

  5.  Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức có thành tích tốt.

  6.  Trả lương nhân viên và chi bồi dưỡng phục vụ chuyên môn.

  7.  Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG V

  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  Điều 23 : Khen thưởng

  Các tổ chức thành viên và hội viên thuộc Liên đoàn bóng đá TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác được Liên đoàn khen thưởng và đề xuất lên cơ quan cấp cao hơn để khen thưởng.

  Điều 24 : Kỷ luật

  Các tổ chức và cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá TPHCM vi phạm Điều lệ và các qui định khác hoặc làm tổn hại tới uy tín, danh dự của Liên đoàn sẽ bị kỷ luật. Liên đoàn có thể đề xuất với cơ quan chính quyền các cấp xem xét và có hình thức xử lý thích hợp trong những trường hợp đặc biệt.

  CHƯƠNG VI

  ĐIỀU KHỎAN THI HÀNH

  Điều 25 : Sửa đổi điều lệ

  Chỉ có Đại hội Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với 2/3 đại biểu tham dự tán thành mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Liên đoàn bóng đá Thành phố.

  Điều 26 : Hiệu lực thi hành

  Điều lệ của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực sau khi được Đại hội Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành mới có giá trị thi hành. Hội viên của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của Điều lệ này.

   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chân dung người nổi tiếng
 • HLV Lê Huỳnh Đức
  Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
 • HLV Alex Ferguson
  Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
 • Tiền đạo Lê Công Vinh
  Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
 • Lionel Messi
  Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
 • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
 • Phú Lạc
 • Milo
 • CLB Thai Sơn Nam
 • vff
 • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
 • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
 • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
 • Sài Gòn FC